Algemene voorwaarden Watt Car B.V.

Inhoudsopgave

 1.     Definities
 2.     Toepasselijkheid, wijzigingen
 3.     Totstandkoming en duur van de Hoofdovereenkomst
 4.     Persoonsgegevens Huurder
 5.     De App
 6.     Totstandkoming en duur van een Huurovereenkomst
 7.     Huurtarieven, wijzigingen, betaling
 8.     Verplichtingen van de Huurder
 9.     Risico-overgang, schade, ongevallen en pech
 10.     Verzekeringen
 11.     Aansprakelijkheid van de Huurder
 12.     Aansprakelijkheid van Watt Car
 13.     Overmacht
 14.     Opschorting en ontbinding van de Overeenkomsten
 15.     Toepasselijk recht en geschillen

 

1. Definities
 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden van Watt Car.

App: de door c.q. in opdracht van Watt Car ontwikkelde mobiele applicatie voor een smartphone en/of tablet waarmee de Hoofdovereenkomst en Huurovereenkomst(en) worden gesloten.

Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Watt Car een Hoofdovereenkomst heeft gesloten en op basis daarvan gerechtigd is om Huurovereenkomsten te sluiten.

Huurovereenkomst(en): de overeenkomst(en) van verhuur- en huur van een Voertuig op basis van de Hoofdovereenkomst.

Huurtarieven: de door Watt Car gehanteerde tarieven zoals vermeld op haar website en App.

Hoofdovereenkomst: de overeenkomst tussen Watt Car en Huurder op basis waarvan de Huurder gerechtigd is om Huurovereenkomsten te sluiten.

Overeenkomsten: de Hoofdovereenkomst en Huurovereenkomst(en) tezamen.

Voertuig(en): het/de door Watt Car aan Huurder ter beschikking te stellen en/of gestelde vervoermiddel(en).

Watt Car: Watt Car B.V.

2. Toepasselijkheid, wijzigingen
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (alle rechtsverhoudingen die voortvloeien uit) de Hoofdovereenkomst en de Huurovereenkomst(en) tussen Watt Car en de Huurder. De Huurder met wie eenmaal op basis van deze Algemene Voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op toekomstige en/of vervolgovereenkomsten met Watt Car.
2.2 Watt Car heeft te allen tijde het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en die gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing te verklaren op de (toekomstige) Huurovereenkomsten.
2.3 Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet zulks niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van deze Algemene Voorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.
2.4 Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van het personeel van Watt Car en derden die door Watt Car voor de uitvoering van de Overeenkomsten worden ingeschakeld.
2.5 Indien Watt Car niet steeds strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dat niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Watt Car in enigerlei mate het recht zou verliezen om (in andere gevallen) de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
3. Totstandkoming en duur van de Hoofdovereenkomst
3.1 Alle aanbiedingen, uitingen en/of offertes van Watt Car zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.2 De Hoofdovereenkomst komt tot stand nadat Watt Car een aanvraag van de Huurder heeft geaccepteerd. De aanvraag vindt plaats door middel van de App en geldt als door Watt Car geaccepteerd indien de Huurder bij de aanvraag de door Watt Car gevraagde gegevens volledig en juist heeft ingevoerd, de Huurder zich akkoord heeft verklaard met de Algemene Voorwaarden, Watt Car van de Huurder het in de Huurtarieven genoemde entreebedrag heeft ontvangen, Huurder een geldige SEPA-machtiging heeft verstrekt in verband met de automatische incasso’s en Watt Car niet om een haar moverende reden binnen 8 dagen na de aanvraag deze heeft geweigerd (en alsdan het eventueel betaalde entreebedrag heeft teruggestort).
3.3 Door of vanwege Watt Car bij of na het sluiten van de Hoofdovereenkomst verstrekte informatie en gegevens zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in uitingen en/of aanbiedingen binden Watt Car niet.
4. Persoonsgegevens Huurder
4.1 Watt Car neemt de uiterste zorgvuldigheid in acht met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens heeft Watt Car haar beleid met betrekking tot het gebruik (verwerking) van persoonsgegevens verwoord in haar Privacy Policy, te raadplegen op de website: www.wattcar.nl.
4.2 Of, en op welke wijze persoonsgegevens door Watt Car worden verwerkt kan worden nagelezen in de Privacy Policy. Voor wat betreft het gebruik van Cookies geldt dat deze mogen worden gebruikt voor de verbetering van de functionaliteit van de website en applicatie(s). Ingeval cookies persoonsgegevens verwerken dan wordt voorafgaand aan het verwerken daarvan de toestemming van de Huurder gevraagd.
4.3 Huurder is verplicht om wijzigingen in zijn/haar persoonsgegevens en/of andere relevante informatie welke voor de uitvoering van de Watt Car diensten van belang zijn (waaronder in ieder geval: e-mailadres, telefoonnummer, woonadres, rijbewijsnummer, betaalgegevens, etc.) tijdig aan Watt Car door te geven via de door Watt Car opgegeven contactwijze.
5 De App
5.1 De Huurder is zelf verantwoordelijk voor een (voor de App noodzakelijke) werkende internetverbinding, alsmede voor een werkende en (voldoende) opgeladen smartphone en/of tablet.
5.2 Watt Car is nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het geval dat de Huurder om enige reden geen internetverbinding heeft, geen (werkende en/of opgeladen) smartphone en/of tablet, danwel om enige andere reden geen gebruik van de App kan maken.
6. Totstandkoming en duur van een Huurovereenkomst
6.1 De Huurder kan door middel van de App een Voertuig reserveren. Een reservering duurt maximaal 15 minuten binnen welke periode het Voertuig exclusief voor de Huurder beschikbaar wordt gehouden en door de Huurder dient te zijn geopend.
6.2 Een separate Huurovereenkomst gaat in op het moment dat de Huurder het Voertuig met gebruikmaking van de App opent en eindigt zodra de Huurder het Voertuig met gebruikmaking van de App correct en volledig heeft afgesloten en heeft “uitgecheckt” via de App.
6.3 De Huurder is bij het einde van de Huurovereenkomst verplicht er voor zorg te dragen dat het Voertuig in deugdelijke, goede, onbeschadigde en schone staat, alsmede goed afgesloten, wordt achtergelaten op een parkeerplaats. Indien het Voertuig bij het einde van de Huurovereenkomst nog slechts een actieradius van minder dan 10 kilometer heeft, is de Huurder verplicht het Voertuig achter te laten bij en aan te sluiten op een laadpaal.
6.4 Watt Car heeft te allen tijde het recht om zonder opgave van redenen de Huurovereenkomst onmiddellijk te beëindigen, een reservering zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel te annuleren en/of een Voertuig niet (langer) ter beschikking te stellen.
7. Huurtarieven, wijzigingen, betaling
7.1 Alle op de website van Watt Car en/of de App genoemde Huurtarieven zijn uitgedrukt in Euro’s (€) en inclusief BTW.
7.2 Watt Car heeft te allen tijde het recht om de Huurtarieven te wijzigen en zal hiervan alsdan melding maken op haar website en de App. Wijzigingen van de Huurtarieven treden 2 maanden na bekendmaking daarvan in werking.
7.3 De totale huurprijs is onmiddellijk na het einde van een (separate) Huurovereenkomst volledig verschuldigd en opeisbaar. De voldoening van de huurprijs vindt plaats door middel van een automatische incasso. De Huurder is met het oog op de automatische incasso gehouden om te allen tijde er voor zorg te dragen dat er voldoende saldo op zijn bankrekening staat.
7.4 Watt Car stuurt de Huurder na beëindiging van de Huurovereenkomst per e-mail een factuur.
7.5 Indien enig door de Huurder verschuldigd bedrag (om enige reden) niet per automatische incasso kan worden afgeschreven en/of niet (tijdig) door Huurder wordt voldaan, is de Huurder van rechtswege in verzuim, zonder dat enige sommatie of voorafgaande ingebrekestelling is vereist, alsmede is over het verschuldigde bedrag vanaf het moment van opeisbaarheid tot het moment van volledige voldoening een wettelijke rente verschuldigd van 1,5% per maand.
7.6 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbandhoudende met de inning van enige vordering op de Huurder komen te zijner laste. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het/de (totale) factuurbedrag(en), met een minimum van € 40,-, en zijn zonder nadere aanmaning verschuldigd.
7.7 De Huurder heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Watt Car te melden.
7.8 Indien de Huurder in gebreke is met een door hem aan Watt Car verschuldigde betaling en/of indien de Huurder niet voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomsten en/of deze Algemene Voorwaarden, zijn alle (andere) vorderingen die Watt Car op de Huurder heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, alsmede is Watt Car bevoegd de (verdere) nakoming door haar van alle Overeenkomsten met de Huurder op te schorten.
7.9 Betalingen door of vanwege de Huurder strekken achtereenvolgens ter voldoening van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht de andersluidende aanwijzingen van de Huurder.
7.10 Behoudens voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Watt Car is het de Huurder niet toegestaan zijn betalingsverplichting(en) jegens Watt Car op te schorten, te verrekenen en/of te compenseren met een vordering van de Huurder op Watt Car, uit welke hoofde dan ook. De Huurder kan zich jegens Watt Car niet beroepen op een retentierecht.
7.11 Bij geschillen over verschuldigde bedragen, facturen en/of betalingen is de administratie van Watt Car te allen tijde beslissend. Reclames ten aanzien van facturen van Watt Car dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de factuur wordt geacht juist en volledig te zijn en elke aanspraak tegen Watt Car ter zake daarvan vervalt.
8. Verplichtingen van de Huurder
8.1 De Huurder dient te beschikken over een geldig rijbewijs en minimaal 21 jaar te zijn. Indien de Huurder echter woonplaats heeft op Terschelling dient hij of zij minimaal 18 jaar te zijn. De Huurder heeft het recht het Voertuig te besturen, alsmede het recht om een derde, die beschikt over een geldig rijbewijs, het Voertuig te laten besturen, doch dit laatste uitsluitend indien de Huurder zelf ook in het Voertuig zit.
8.2  De Huurder is uitdrukkelijk verplicht om:
8.2.1 voorafgaand aan het gebruik van het Voertuig kennis te nemen van (de inhoud van) de ter beschikking gestelde gebruikershandleiding van het Voertuig;
8.2.2 met het Voertuig uitsluitend gebruik te maken van de normale, openbare weg;
8.2.3 het Voertuig op nette wijze te gebruiken en schoon te houden en maken (bij het einde van de Huurovereenkomst);
8.2.4 eventuele lading/bagage op zorgvuldige wijze te vervoeren/borgen;
8.2.5 zich aan alle geldende (verkeers)regels te houden;
8.2.6 de verplichtingen van dit lid en de verboden van het volgende lid op te leggen aan de (eventueel andere) bestuurder(s) en de overige inzittenden van het Voertuig, alsmede uitdrukkelijk toe te zien op de naleving daarvan.
8.3 Het is de Huurder uitdrukkelijk verboden om:
8.3.1 het Voertuig te verhuren, in gebruik te geven en/of op andere wijze ter beschikking te stellen aan een derde;
8.3.2 het Voertuig te besturen en/of te laten besturen onder invloed van alcohol, drugs en/of enige andere middelen/medicatie die de rijvaardigheid beïnvloeden;
8.3.3 in het Voertuig te roken;
8.3.4 met het Voertuig dieren te vervoeren, behoudens één enkele hond (in de achterbak en nadat deze voldoende is afgedekt);
8.3.5 met het Voertuig deel te nemen aan wedstrijden, rally’s, snelheids-, rijvaardigheids-, en/of betrouwbaarheidsproeven, etc.;
8.3.6 het Voertuig (te) zwaar te beladen en/of te bepakken;
8.3.7 met het Voertuig op het strand te rijden;
8.3.8 met het Voertuig te rijden indien er sprake is van schade en/of een (mechanisch) defect/gebrek;
8.3.9 het Voertuig te (laten) repareren;
8.3.10 het Voertuig te gebruiken voor vervoer van personen (als taxi) en/of vracht tegen betaling;
8.3.11 het Voertuig te gebruiken voor criminele activiteiten, misdrijven en/of overtredingen;
8.3.12 met het Voertuig van Terschelling af te gaan, behoudens indien de Huurder woonplaats heeft op Terschelling;
8.3.13 met het Voertuig naar het buitenland te gaan.
9. Risico-overgang, schade, ongevallen en pech
9.1 Het Voertuig is gedurende de Huurovereenkomst voor rekening en risico van de Huurder.
9.2 Door middel van de App kan en zal Watt Car (voorafgaand aan de Huurovereenkomst) de Huurder informeren over eventuele schade, gebreken en/of andere bijzonderheden van het Voertuig. De Huurder is (vervolgens) verplicht om voorafgaand aan het ingaan van de Huurovereenkomst het Voertuig aan de buitenzijde op vuil, schade, gebreken, etc., te controleren. De Huurder is verplicht om direct na het ingaan van de Huurovereenkomst het Voertuig aan de binnenzijde op vuil, schade, gebreken, etc., te controleren.
9.3 De Huurder is verplicht om bij constatering van vuil, schade, gebreken, etc., welke niet reeds bij Watt Car bekend waren en bleken uit de informatie op de App, met gebruikmaking van de App of telefonisch direct te melden aan het callcenter van Watt Car.
9.4 Indien vuil, schade, gebreken, etc., niet tijdig en conform het voorgaande lid wordt gemeld door de Huurder aan Watt Car, wordt het Voertuig geacht in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat door de Huurder in gebruik te zijn genomen en wordt vermoed dat vuil, schade, gebreken, etc., zijn veroorzaakt tijdens de Huurovereenkomst en door het gebruik van het Voertuig door de Huurder.
9.5 Indien tijdens de Huurovereenkomst er sprake is van een ongeval, pech, schade (aan het Voertuig of aan zaken die toebehoren aan derden), etc., is de Huurder verplicht om onmiddellijk door middel van de App, danwel telefonisch, contact op te nemen met het callcenter van Watt Car en de bindende aanwijzingen van het callcenter op te volgen. Indien het callcenter om enige reden niet bereikbaar is, is de Huurder verplicht om van het ongeval, pech, schade, etc., melding te maken bij de politie. De Huurder is in geval van een ongeval, pech of schade verplicht bij het voertuig te blijven totdat hij of zij anders wordt geïnstrueerd door Watt Car of de politie. De Huurder, alsmede de bestuurder en/of inzittenden waarvoor de Huurder verantwoordelijk is, zal nimmer schuld erkennen en/of een aansprakelijkheidsverklaring verstrekken. Watt Car (en/of haar verzekeraars) zijn nimmer gebonden aan een door de Huurder, danwel de bestuurder en/of inzittenden waarvoor de Huurder verantwoordelijk is, verstrekte aansprakelijkheidsverklaring. De Huurder zal aan alle verzoeken tot medewerking van Watt Car in verband met het doen van onderzoek naar de toedracht van een ongeval en/of pech, danwel tot het mogelijk maken van schadeverhaal, voldoen, waaronder maar daartoe niet beperkt het doen toekomen van een volledig ingevulde schadeaangifteformulier. Watt Car is bevoegd, indien naar haar mening voor het onderzoek noodzakelijk, gebruik te maken van haar digitale rittenadministratie, alsmede deze gegevens te delen met de politie.
10. Verzekeringen
10.1 Watt Car heeft conform de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) een verzekering voor de door haar beschikbaar te stellen c.q. gestelde Voertuigen gesloten.
10.2 De Huurder is verplicht te beschikken over een afdoende (aanvullende) verzekering ter dekking van de schade/kosten die op grond van de Overeenkomsten en deze Algemene Voorwaarden voor rekening van de Huurder komt/komen.
11. Aansprakelijkheid van de Huurder
11.1 Huurder is (hoofdelijk) aansprakelijk voor alle schade aan danwel vermissing van het Voertuig en/of schade danwel kosten van Watt Car die zijn ontstaan gedurende de Huurovereenkomst en/of anderszins verband houden met de huur c.q. het gebruik van het Voertuig door de Huurder.
11.2 Met betaling van het starttarief zoals in de Huurtarieven is bepaald, is het eigen risico van de Huurder afgekocht zodat schade aan het Voertuig in beginsel niet op de Huurder zal worden verhaald. Indien echter de verzekering van Watt Car – om welke reden dan ook – geen dekking verleend, danwel indien de schade is ontstaan ten gevolge van een omstandigheid waarbij de Huurder zich niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomsten en/of deze Algemene Voorwaarden (in het bijzonder, doch daartoe niet beperkt art. 8) heeft gehouden, zullen de volledige schade en kosten op de Huurder worden verhaald.
11.3 Een (uitkering op basis van een) door Watt Car afgesloten verzekering tegen het risico van (casco)schade en/of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid laat de aansprakelijkheid van de Huurder onverlet.
11.4 De Huurder is altijd volledig aansprakelijk voor (verkeers)overtredingen, opgelegde sancties, boetes, maatregelen en/of veroorzaakte schade van zichzelf en derden tijdens de Huurovereenkomst, danwel verband houdende met de huur c.q. het gebruik van het Voertuig. De Huurder vrijwaart Watt Car ter zake volledig tegen vorderingen van derden.
11.5 Indien aan Watt Car sancties, boetes en/of maatregelen worden opgelegd waarvoor de Huurder aansprakelijk is, is Watt Car gerechtigd het betreffende bedrag per automatische incasso of anderszins te verhalen op de Huurder, zulks vermeerderd met het bedrag ad € 25,- (incl. BTW) aan administratiekosten.
11.6 In geval van schade aan het Voertuig in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het Voertuig te allen tijde voor rekening van de Huurder.
11.7 De Huurder is (tevens) aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder (voor het geval dat de Huurder dat niet zelf is) en de overige inzittenden van het Voertuig, ook indien deze niet de instemming van de Huurder hadden.
12. Aansprakelijkheid van Watt Car
12.1 Watt Car is nimmer aansprakelijk voor schade/kosten van de Huurder als gevolg van het onjuist of ongeoorloofd gebruik door de Huurder van het Voertuig.
12.2 Elke aansprakelijkheid van Watt Car vervalt onmiddellijk indien de Huurder niet voldoet en/of heeft voldaan aan enige verplichting uit de Overeenkomsten en/of deze Algemene Voorwaarden.
12.3 Watt Car is nimmer aansprakelijk voor schade aan met het Voertuig vervoerde zaken door de Huurder. Watt Car is niet aansprakelijk voor door de Huurder in het Voertuig (per ongeluk) achtergelaten zaken.
12.4 Watt Car is niet aansprakelijk voor (onjuist en/of onvolledig) verstrekte informatie en gegevens, kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in uitingen en/of aanbiedingen, alsmede (onjuiste en/of onvolledige) mededelingen van het callcenter.
12.5 Watt Car is nimmer aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot gevolgschade, bedrijfsschade, gemiste besparingen, vertragingsschade en/of (andere) zuivere vermogensschade.
12.6 Onverminderd de elders in deze Algemene Voorwaarden overeengekomen beperkingen in de aansprakelijkheid van Watt Car, is de aansprakelijkheid van Watt Car beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeraar(s) in een voorkomend geval wordt/worden uitgekeerd. Indien de aansprakelijkheid van Watt Car niet door een verzekering is gedekt, is de verplichting van Watt Car tot vergoeding van de schade te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag ad € 750,-.
12.7 De Huurder vrijwaart Watt Car voor alle aanspraken van derden hoe ook genaamd die verbandhouden met de uitvoering van de Overeenkomsten door Watt Car voor de Huurder.
12.8 Ieder vorderingsrecht van de Huurder, waaronder wegens een gebrek in de uitvoering van de Overeenkomsten en door de Huurder geleden schade, vervalt indien het gebrek en/of de schade te laat wordt gemeld en vervalt in ieder geval één jaar nadat de Huurder met het vorderingsrecht bekend is geworden.
13. Overmacht
13.1 In geval van overmacht is Watt Car gerechtigd – te harer keuze – hetzij de uitvoering van de Overeenkomsten voor de duur van de overmacht op te schorten, hetzij de Overeenkomsten geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Watt Car deswege tot enige schadeloosstelling verplicht is.
13.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Watt Car onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomsten reeds te voorzien – die de nakoming van de Overeenkomsten blijvend of tijdelijk verhindert of bezwaarlijk maakt, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog(sgevaar), overstroming, in- en uitvoer of transportverboden of andere belemmerende maatregelen van enige autoriteit, stakingen, storingen in openbare verbindingen voor datacommunicatie, internet en vervoersmogelijkheden, schaars worden van materiaal en grondstoffen, gebrek aan personeel, beperking en/of stopzettingen van de levering door openbare nutsbedrijven, brand en andere soortgelijke gebeurtenissen en/of ernstige storingen in het bedrijf van Watt Car of van één van haar toeleveranciers, het annuleren of niet tijdig uitvoeren door derden van door Watt Car gesloten contracten, het ontbreken van te verkrijgen vergunningen, alsmede opzet of grove schuld van hulppersonen. Een en ander geldt ongeacht of de omstandigheden welke de overmacht veroorzaken zich voordoen in Nederland of in een ander land.
14. Opschorting en ontbinding van de Overeenkomsten
14.1 Watt Car is gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de Overeenkomsten op te schorten hetzij de Overeenkomsten geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten, in de navolgende gevallen:
  
 1. indien de Huurder niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige (betalings)verplichting die voor haar uit de met Watt Car gesloten Overeenkomsten (incl. onderhavige Algemene Voorwaarden) of een daarmee samenhangende Overeenkomst voortvloeit;
 2. indien goede grond bestaat voor de vrees dat de Huurder niet in staat is of zal zijn om aan haar (betalings)verplichtingen jegens Watt Car te voldoen en niet is voldaan aan een schriftelijke sommatie van Watt Car binnen de daarbij gestelde termijn;
 3. indien de Huurder bij het sluiten van de Overeenkomsten verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomsten en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 4. indien de Huurder in faillissement verkeert, danwel indien er sprake is van surseance van betaling of de schuldsaneringsregeling.
14.2 In elk van de in het vorige lid genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Watt Car op de Huurder direct en in hun geheel opeisbaar.
15. Toepasselijk recht en geschillen
15.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Watt Car en de Huurder is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en buitenlandse wetgeving wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
15.2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
15.3 Alle geschillen, voortvloeiende uit of in verband staande met de Overeenkomst(en) en/of deze algemene voorwaarden zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Noord-Nederland, locatie Leeuwarden. Watt Car is echter steeds gerechtigd het geschil voor te leggen aan die rechter die, uitgaande van de vestigingsplaats van de Huurder, bevoegd is van het geschil kennis te nemen.